بی‌گمان بخش های امنیتی و تصمیم‌گیر نظام در ایران از آنچه در این کشور می‌گذرد کاملا و حتا بیش از ما مطلع هستند. آنان از وخامت اوضاع آگاه هستند، هر چند در اعتراف به آن تزویر می‌کنند. با این حال، همگی آنان در انتظار رویدادهایی هستند که در زمینه و بستر فعلی جامعه اجتناب ناپذیر به نظر می رسند.

منبع: رادیو فرانسه، "چالش های حکومت اسلامی ایران چهل سال پس از تأسیس آن."