امنیت شغلی تو ایران انقدر پایینه, که جنتی با این همه سابقه کار ، هنوز امام جمعه ی " موقت ِ " تهرانه و هنوز استخدام رسمی نشده .