روحانیون بازنشسته نمیشوند، استعفا نمیدهند، کنار نمیروند، روی صندلی ریاست میمیرند.

به مناسبت مرگ هاشمی شاهرودی

منبع