برای چهل سال است که تحریم های کمر شکن به ایرانیان تحمیل شده که نتیجه آن به وجود آمدن دو طبقۀ مشخص اجتماعی میباشد. گروه کوچکی که به انحای گوناگون وابسته به حاکمیت فاشیسم دینی میباشد به ثروت افسانه رسیده و مابقی ایرانیان طبق برنامه ریزی به صورت روزافزون فقیرتر شده اند."

این گفته خود فرد هست در بلاگ زیر.

http://www.iroon.com/irtn/blog/12498/

اونوقت فقط نمیدونم به چه دلیل اینقدر برای تحکیم تحریم‌ها از طرف آمریکا پافشاری میکنه؟

لطفا پرتقال فروش مذکور را پیدا کنید.