موزه لوور ابوظبی؛ با پول می‌توان هنر را هم به بیابان کشید