نگاه فانتزی و نمایشی به موضوع "حیات" به فرهنگ ما تبدیل شده است.

http://isna.ir/fa/news/91102413619/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87