خواهران بسیجی باید مطالبه رهبری در مورد بنیان خانواده، رشد جمعیت و مسائل فرهنگی را به سرعت پیاده کنند.

منبع