بزرگترین دشمن دانایی، نادانی نیست، بلکه توهم دانایی است!