برخی گمان می‌کنند رای دادن حق مردم است و به هرکه دلشان بخواهد می‌توانند رای بدهند.

رییس موسسه امام خمینی (ره) قم با اشاره به موضوع انتخابات نیز اظهار کرد: یکی از اشتباهات این است که برخی گمان می‌کنند رای دادن حق مردم است و به هرکه دلشان بخواهد می‌توانند رای بدهند.

آیت الله مصباح یزدی گفت: باید با مردم روراست بود و نباید سر آنان کلاه گذاشت. در این صورت خدا ما را با همین مردم یاری خواهد کرد.

>>>