اندر بلای سخت پدید آید/ فضل و بزرگمردی و سالاری : رودکی سمرقندی