آدمی بودن ... حسرتا! مشکلی‌ست در مرز ناممکن. نمی‌بینی؟

به بهانه ٨٩ سالگی احمد شاملو

https://www.youtube.com/watch?v=9W2qm30Yxb8