شخصی امردی به خانه برد و درهمی به دستش نهاد و گفت بخواب تا بر نهم امرد گفت من شنیده ام که تو امردان را می آوری تا بر تو نهند گفت آری عمل با من است و دعوی با ایشان تو نیز بخواب و برو آنچه می خواهی بگوی!

  امرد: روسپی مرد در دوران شاهان صفوی. پسر زیباروی نوجوان و بیریشی که برده جنسی پادشاههان ، سرداران ، شاهزدگان، پولداران ،اشراف و قدرتمندان... ( لغتنامه  آنلاین دهخدا)