ابتذال: بسیار به کار بردن چیزی تا اندازه ای که از ارزش آن بکاهد!