در آخرین سه شنبه سال بنا به یک سنت غلط مراسم بازی با آتش در شهرهای مختلف برگزار میشود

 

 

"سنت غلط"

Source: 

http://mehrnews.com/detail/Photo/2259186#ad-image-0