در باره من هر چه دوست دارید بنویسید و انتقاد کنید، از سوی من هیچ اعتراضی نخواهید شنید، اما یک چیز را فراموش نکنید؛ صدای نعلین آخوندها از صدای چکمهٔ نظامیان خطرناکتر است، و اگر به قدرت برساند شما نخستین قربانیان آنها خواهید بود.

تونل زمان، شبکۀ من و تو