عکس با وضوح کامل در فضای مجازی منتشر شده است. ولی من نتوانستم این امر را بهانه‌ای برای خودداری از تار کردن صورت این خانم کنم.