طالبی یوباری در جزیره هوکایدو رشد می‌کند و نتیجه پیوند دو نوع متفاوت از طالبی است. مردم ژاپن این میوه را به یکدیگر هدیه می‌دهند. یک جفت از این طالبی‌ها ۲۷۰۰۰ دلار به فروش رسیده و اگر در ژاپن شما یک سبد میوه برای کسی بفرستید، این نشان می‌دهد که یک پولدار بخشنده هستید.