سید حسن میرکاظمی از فرماندهان لباس شخصی که در بیت رهبری در ردیف سوم و چهارم می نشیند!