این روز‌ها خورشید گرمای لطیفی به مادرید نِشینان هدیه می‌کند.

نکتهٔ اول را در تصویرِ اول ببینید، مادریدی‌ها منتظرِ رسیدنِ پناهجویان هستند که بزودی بیش از ۱۰،۰۰۰ نفر از آنها به وسیله اتوبوس، قطار و هواپیما وارد اسپانیا شده و نزدیک به ۲،۰۰۰ در اُستانِ مادرید زندگی‌ خواهند کرد، شهردارِ چَپگرای مادرید از قبل به اینها خوش آمد می‌‌گوید.

نکتهٔ دوم را تصویرِ دوم می‌‌بینید که یک سرِ بزرگِ یک گاوِ نَر هست که چندین ماتادور را لَت و پاره کرده بود و دستِ آخر حریفِ یک ماتادور جوان نشد و ایشان این گاو را با یک ضربه شمشیر به قصّابی فرستاد... به غیر از سرِ گاو تمامی این حیوان حتّی دمبَش را می‌‌خورند و خوشمَزست!

تصویرِ سوم خانهٔ فدریکو گارسیا لورکا (شاعر و نویسنده، نقاش، نوازندهٔ پیانو و آهنگ‌ساز) در مادرید است و جَعمگاهی از مردمانِ اِسپیریتوالیست‌ها، مِدیوم‌ها و طرفدارانِ اِحضارِ روح.

در مادرید همیشه خوش می‌‌گذارد.