رئیس وقت هیئت ایرانی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۷(شهریور ۱۳۲۶ خورشیدی) در نطقی مخالفت ایران را با تقسیم فلسطین، به این شکل بیان کرده بود: «شما، دو دولت جدید به وجود خواهید آورد که حتماً هیچ‌یک قابل زندگی نبوده و شاید هم هردو مولود مرده خواهند بود. با اقدام به این امر شما اجاق ملی برای یهودی‌ها درست نخواهید کرد، بلکه اجاقی به وجود خواهید آورد که زیر خاکستر آن همیشه آتشی که نه‌تنها خاورمیانه، بلکه صلح عالم را نیز تهدید می‌کند، روشن خواهد بود.»

فضل‌الله نورالدین کیا (وزیر مختار، مدیر کل وزارت امور خارجه و سفیر کبیر در کشور کانادا و مدت‌ها در دوران محمد مصدق و محمد رضا شاه پهلوی، نماینده ایران در شورای امنیت و سفیر کبیر ایران در ژاپن) در کتاب «خاطرات خدمت در فلسطین» (نشر آبی – زمستان ۱۳۷۷) در صفحات ۱۵۶ تا ۱۵۹.