گئورگ ویلهلم فریدریش هگل فیلسوف نامدار و یکی از پدیدآورندگان ایدئالیسم آلمانی در کتاب عقل در تاریخ می نوسد: ایرانیان، نخستین قوم تاریخی هستند...

هگل را می‌توان آخرین فیلسوف مکتب ایدئالیسم دانست.