شیر هزاران سال است که از مهمترین نمادهای ایران‌زمین است.

در اهمیت جایگاه و نماد شیر برای ایرانیان باستان همین بس که مصریان هنگامی که بخشی از شاهنشاهی هخامنشیان بودند، یک حرفِ «ر» ویژه و اختصاصی در زبان و نوشتارِ هیروگلیف به شکل شیری نشسته، برای نگاشتنِ نام سرزمین‌های ایرانی و شاهنشاهانِ ایرانی (دو بار برای کوروش بزرگ، ۴۵ بار برای داریوش بزرگ، ۴۳ بار برای خشایارشا، ۷ بار برای اَردشیر اول و یک بار برای داریوش سوم) ایجاد کرده بودند.

تصاویر: سمت چپ، نَقشی از شیر بر اثری از تمدن بیش از ۵۰۰۰ ساله جیرفت. سمتِ راست، نامِ شاهنشاه داریوش به خطِ هیروگلیفِ مصری.