روز جهانی عطّار نیشابوری گرامی باد
25 فروردین

خواهد رسید؛ رتبۀ صائب به مولوی
گر مولوی؛ به رتبۀ عطار می‌-رَسَد
صائب تبریزی

عطّار روح بود و سنائی دو چشم او
ما  از  پی  سنائی  و  عطّار  آمدیم
مولاناfa.wikipedia.org/wiki/عطار

en.wikipedia.org/wiki/Attar_of_Nishapur