پس از روی کارآمدن دولت دکتر مصدق، حسین مکی نماینده وقت مجلس شورای ملی، در طی نطقی در مجلس در خردادماه ۱۳۳۰، در خصوص نحوه شناسایی دولت اسرائیل از طرف ایران و اینکه این شناسایی با پرداخت رشوه از سوی دولت اسرائیل انجام گرفته است.