یکی از جالب‌ترین الواح گِلی خزانه تخت‌جمشید لوح «PT6» است.

بر اساس متن این لوح، شاهنشاه داریوش بزرگ مستقیما دستور پرداخت حقوق گروهی از زنان کارمند تحت عنوان «Abbakish» را به مقدار ۱۶۵ کارشا نقره (حدود ۱۴ کیلوگرم)، داده است.

شغل زنان «Abbakish» به احتمال زیاد پرستاری و مامایی بوده است.