منسوب به ابوسعید ابوالخیر

فکر می‌کنم کاری معاصرتر باشد.