امروز داشتم به آهنگ چلچل علیه الرمان گوش میدادم و به نظرم آمد که اوضاع در عراق قرنها است که تغییری نکرده. چلچل علیه الرمان یک تصنیف قدیمی عراقی است که حدود صد سال قدمت دارد. 

درخت انار دارد خفه ام میکند و لیمو به نجاتم آمده. من هیچکدام را نمیخواهم. فقط من را به خانه ام بازگردانید.

داستان این آهنگ مربوط میشود به جنگ جهانی اول در زمانی که عثمانی ها و سربازان قرمز پوششان (انار) عراق را تحت سلطه داشتند و انگلیسی ها (لیمو) به نجات عراقی ها آمده بودند و مردم عراق هیچکدام را نمی خواستند.

به نظر می آید که این بار انار و لیمو با هم ساخته اند تا این جهنمی که در سرزمین این مردم رنج کشیده ساخته اند کل کشور را بسوزد.