از آلبوم  دینگو مارو 
 
موسیقی تلفیقی بوشهر
 
کاری از محسن شریفیان و بهنام شهرکی