لیبرال دموکراسی:

ملت ایران در چهار دهه گذشته در نبردی هرروزه آجر به آجر بنای عظیم تبلیغات فاشیسم اسلامی را که روزی فیلسوفان مدرن غربی مانند میشل فوکو و یورگن هابرماس نیز شیفتۀ آن بودند، درهم‌شکسته است

برو به آدرس