لیبرال دموکراسی:

قصدم از بیان این مسائل، ابراز نصیحت و فراموش کردن جنایات رژیم نیست؛ قصدم ترسیم ایده و عملکرد حقوقی و قضایی است که داد کشته‌شدگان مبارز را از فرقه تبهکار اسلامیان، به دور از انتقام شخصی بگیریم.

برو به آدرس