لیبرال دموکراسی:

آنچه در یک انقلاب یا فرو‌پا‌شی حائز اهمیت است این پرسش است که مردم و متفکران از خود بپرسند به‌راستی با کنار رفتن حکومت فعلی به هر نحو ممکن، چه کسی یا چه گروهی باید به چه گونه‌ای زمام امور را به دست بگیرد

برو به آدرس