لیبرال دموکراسی:

جامعه سیاسی ایران اما به خردمندی نیاز دارد و خوب است آن‌ها که مشغول «رقابت انتخاباتی» در شرایطی هستند که با تداوم جمهوری اسلامی اساساً جایی در سیاست عملاً جاری ایران ندارند، از جریان‌سازی‌های تصنعی مانند «همبستگی» و «منشور» و اتهام «افراطی» به هر آنکه مانند آن‌ها به دنبال «جمهوری دوم» نیست، دست‌بردارند و آزادی ملت و آبادی مملکت را در صدر اهداف خود قرار دهند.

برو به آدرس