لیبرال دموکراسی:

رویکرد این رژیم نهایت خشونت‌ است؛ #ff6600;">اما واقعیت امر این است که رژیم تهران در حال فرسایش درونی است؛ حتی اگر درنتیجه اعتراض‌های کنونی سقوط نکند.

برو به آدرس