لیبرال دموکراسی:

برخی تحلیلگران  ضمن انکارِ زمینه یا ضرورت انقلاب (آن‌هم از نوع اسلامی) دربارۀ آخرین ماه‌های منجر به انقلاب با «ساده‌نگری» و «اگر» های بسیار   معتقدند که «اگر شاه چند ماه زودتر کسانی مانند دکتر صدیقی یا دکتر بختیار را انتخاب می‌کرد از وقوع انقلاب جلوگیری می‌شد»!. این‌گونه تحلیل‌ها از تصمیم پنهانی آمریکا برای سرنگون کردنِ شاه  غافل‌اند.

برو به آدرس