لیبرال دموکراسی:

هفته پیش رسانه‌های ایرانی انتخابات عراقی را به «اولین آزمون ژنرال اسماعیل قاآنی» توصیف کردند؛ بروکرات کم‌رنگی که جانشین سلیمانی شد که به خود تفاخر می‌کرد. بسیار خوب، قاآنی با شکستی که مستحقش بود از انتخابات بیرون آمد. سلیمانی اما که در بغداد ترور شد، شبحش اکنون برای بار دوم شاهد مرگ در عراق و این بار روش خود سلیمانی است.

برو به آدرس