https://alisedarat.com/:


 ذاتی، همه‌مکانی، و همه‌زمانی، و همه‌کسانی هستند.

برای اینکه بتوانیم برای خود سرنوشت‌های خوب و خوب‌تری را رقم بزنیم، هر کدام از همه ما، به سهم خود و به نوبه خود، باید در هر زمانی، و در هر مکانی، به هر حقی از حقوق هر کسی تجاوزی شد، به اعتراض برخیزیم. 

این به آن معنا نیست که به  کاخ سفید برویم و گریبان آقای ترامپ را بگیریم! بلکه هر کدام از همه ما، هر یک به سهم خود و به نوبه خود باید کاری انجام دهیم، حال هرچقدر هم آن عمل در ظاهر به نظر کوچک بیاید.

تجاوز به حق حیات یک کسی، در این زمان، و در ، باعث شد که در همه ایالت‌های اعتراضات و ، تا به امروز و به مدت سه هفته، ادامه پیدا کرده است، و حالا به بسیاری از کشورهای دنیا سرایت کرده است. 

در همین مدت سه هفته، جهانی شدن اعتراضات و تظاهرات ‌بران، علیه ‌گران، نه تنها در امریکا، بلکه در سایر نقاط دنیا، دست‌آوردهای فراوانی داشته است.

فراگیرتر شدن جنبش‌های خودانگیخته ضدنژادپرستی، موقعیت بسیار مهمی را فراهم کرده است که: 

هر کدام از ما، به سهم خود به نوبه خود، برای هرچه فراگیرتر شدن این جنبش‌ها، کمی فعال‌تر باشیم، 

و نیز اینکه: 

افق دید موضوع اعتراضات را، از ضدنژادپرستی، به جنبشهای ضدتبعیض‌ها مبدل کنیم. 

تبعیض‌های سفیدپوستان علیه رنگین‌پوستان، از همان نوع تجاوزها و ‌هایی است که دولت‌های کشورهای ، علیه ملت‌های کشورهای ، انجام داده، و می‌دهند، و (و در صورت منفعل ماندن ما)  انجام خواهند داد.

در این فرصت استثنایی که تظاهرات و اعتراضات ضدنژادپرستی، ابعادی هرچه فراگیرتر می‌یابند، ما می‌توانیم برای کم شدن جو سنگین خشونت در ایران، و در منطقه، و بلکه در دنیا، نقش‌آفرین باشیم.

برو به آدرس