جامعه خبرى تحليلى الف:

مازيار هاشمى از دريافت مغز استخوان برادرش همچنان محروم است. 

 

 

برو به آدرس