فیس بوک علی‌ اکبر امید مهر ، دیپلمات سابق:

پیام: اخبار و جریاناتی که اکنون ازبطن رژیم در آنتن هاست.حکایت از زایش و شکل گیری نهایی مسئله بسیار مهمی است که آینده رژیم را رقم میزند.که باید توجه شود:
اول- آنچه که تعمدا در آنتن ها مورد بحث است

برو به آدرس