دویچه وله فارسی:

قاضی افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم به دادگاه خبر داد. وی نام این نمایندگان را که ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی متهم شده‌اند، ذکر نکرده است.

قاضی افتخاری در گفتگو با خبرگزاری مهر در روز ۷ اسفند ۱۳۹۱ گفت: «پرونده سه نماینده مجلس هشتم که در ماجرای فساد ۳ هزار میلیاردی برای آنها کیفرخواست صادر شده بود، برای محاکمه به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده است.»

برو به آدرس