TaqKasra.com:

به کوشش شبکه ایرانیان هلند، نخستین مستند درباره طاق کسری، نماد امپراتوری ایران در دوره ساسانی، در حال ساخته شدن است. این مستند در عراق، ایران، اروپا و آمریکای شمالی فیلمبرداری شده است. در لینک زیر می توانید برای به پایان رساندن این فیلم از آن پشتیبانی کنید: (Indiegogo)

 

برو به آدرس