facebook:

سایت نیروی تروریستی قدس 27اردیبشهت 95 از کشته شدن یکی از پاسداران رژيم ضد ايراني و ضد انساني آخوندها در عراق خبر داد.

برو به آدرس