Daily Mail :

یک گونه از بزهای کوهی در باغ وحشی در نروژ، در برابر چشم بازدید کنندگان یک بچه زرافه را کشت.

 این حادثه، در باغ وحش "کریستین ساند" در 200 مایلی جنوب اسلو پایتخت نروژ اتفاق افتاد.

برو به آدرس