شهرفرنگ:

مجموعه ای از روی جلد صفحه های موسیقی فیلم های پیش از انقلاب (دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰). این مجموعه نمونه های مختلفی از پوسترهای فیلم های تجارتی (فیلمفارسی) و فیلم های مستقل این دوران را در بر می گیرد.

برو به آدرس