News Iran Today :

در این عکس به وضوح دیده میشود که بعد از چند بار تزریق ، نوک سوزن به شدت آسیب می بیند.

برو به آدرس