بام تهران:

بام تهران در شب هوای دیگری دارد. داستان های ناگفته ای در هوایش پرسه می زند. باید یک لیوان چای داغ دست گرفت و گوشه ای نشست و دل به روایت ها سپرد

برو به آدرس