بلاگ

بیشتر

شتر دیدی، ندیدی! مخصوصاً شتر کینه‌توز!

 شتر دیدی ندیدی!این نقاشی توهّم‌زده؛ شتربیچاره‌ای ...

خیز و بساط فلکی درنورد ـ زآنک وفا نیست در این تخته نرد

همین چند سالِ قبل بود که دوستی از تبارِ ایرانیان از ...

بیشتر