به رقصندگان و خیام خوانان پارک های تهران


خورشید زیر پوست شما
خورشید زیر پوست تان رفته
که این چنین می درخشید؟
نسل زیبایی و شکوهمندی
نسل بی هراس از تاریکی و شب
وقتی که خدایان بیداد و مرگ
زنجیرهای اسارت و مرگ می بافند
این شمایید که بر خاک وطن
عطر آزادی می پاشید
و رقصان و آوازخوانان
به جنگ تاریکی می روید

شکوه میرزادگی
سپتامبر 2023