شیدا محمدی

تکه تکه می شوند پاره های تنم
وطنم   تنم    وطنم
منم
اما   ما
یلدا   لیلا   سامان
عبدل  علی  عرفان
در به در
کو به کو
داد   داد   می زنیم
زن زندگی آزادی
می  می
می کوبند بر طبل ها
کوبه ها
کو به کو
در به در
مادران
ما
مادران
ما  مادران
جانا روا   روا   روا
از
ریز ریز می ریزد خونریز
زن های زیادی از مام وطن
تن
تن به تن می شویم
می جنگیم
تن به تن
و تن های زیادی
زیاد
از زار
زار زار
می ریزند
کو به کو
کیا
کیان
کو   کیان     کو
تا تهران   ران
زن   زنجان
رشت
زن زندگی آزادی
می کوبد بر گوش هایش
یش
وش
کر به کر
می  می   می کوبد
کردستان
ستان داغستان
بر کوبه ها
کو به کو
زن به زن
ژن ژیان آزادی
ژن ژیان آزادی