شرایط

-- مهلت ارسال به jj@iroon.com تا آخر نوامبر ۲۰۲۱ (هفته اول آذر ۱۴۰۰)
-- مطالب ارسالی به فارسی باشد.
-- در مورد هر موضوعی می تواند باشد.
-- طول مطالب محدودیت ندارد.
-- هر فرد می تواند به هر تعداد مطلب بفرستد.
-- مطالب ارسالی در مدت زمان مسابقه در سایت ایرون منتشر خواهند شد.
-- پرداخت جوایز نقدی فقط از طریق PayPal خواهد بود.

جوائز

-- نفر اول صد دلار
-- نفر دوم هفتادوپنج دلار
-- نفر سوم پنجاه دلار

شرایط

-- مهلت ارسال به jj@iroon.com تا آخر سپتامبر ۲۰۲۱ (هفته اول مهر ۱۴۰۰)
-- مطالب ارسالی به فارسی باشد.
-- در مورد هر موضوعی می تواند باشد.
-- طول مطالب محدودیت ندارد.
-- هر فرد می تواند به هر تعداد مطلب بفرستد.
-- مطالب ارسالی در مدت زمان مسابقه در سایت ایرون منتشر خواهند شد.
-- پرداخت جوایز نقدی فقط از طریق PayPal خواهد بود.

جوائز

-- نفر اول صد دلار
-- نفر دوم هفتادوپنج دلار
-- نفر سوم پنجاه دلار

برندگان دوره های قبل

*‌ برندگان دور دهم (نوامبر ۲۰۲۱)
*‌ برندگان دور نهم (اکتبر ۲۰۲۱)
*‌ برندگان دور هشتم (سپتامبر ۲۰۲۱)
*‌ برندگان دور هفتم (آگست ۲۰۲۱)
*‌ برندگان دور ششم (جولای ۲۰۲۱)
*‌ برندگان دور پنجم (سپتامبر ۲۰۲۰)
*‌ برندگان دور چهارم (آگست ۲۰۲۰)
*‌ برندگان دور سوم (جولای ۲۰۲۰)
*‌ برندگان دور دوم (جون ۲۰۲۰)
*‌ برندگان دور اول (می ۲۰۲۰)