خبر رفتن شیما بسیار دردآور است و البته خوشحال کننده. از یکسو اینکه فاشیست های اسلامیست ایرانی کُش و ایران ویران کُن دیگر دستشان به شیما نمیرسد که آزارش دهند خبر بسیار خوشی است.

ولیکن با اجبار به رفتن هر  ایران و ایرانی دوستان صلحجو مانند  شیما بابایی و همسر رشیدش داریوش زند از ایران، امید به رهایی بدون خشونت گسترده از شر فاشیست ها خدشه دار میشود.

سالها دربارۀ فعالیتهای ایران و  ایرانی دوستانۀ شیما مطالب و خبرها تقدیم شده، باشد که در آزادی و امنیت برونمرزی، شیما و داریوش همچنان بدون پشیمانی به فعالیتهای ضد فاشیسم اسلامیست حاکم بر ایران ادامه دهند.

تنها راه رهایی، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت اصلاح ناپذیر فاشیست ها میباشد. تحریم های کمر شکن و کپی برداری از مُدل رهایی بخش در آفریقای جنوبی و برمه نقشه راه است.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک